7 ຂັ້ນຕອນເພື່ອຄວາມໄວແລະການອະທິຖານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

7 Pasos Para El Xito Del Ayuno Y La Oraci Nທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງມືຂອງພວກເຮົາສໍາລັບກໍາຈັດບັນຫາຕ່າງໆ

ບໍ່ສາມາດໂທຫາ iphone ໃ່ໄດ້
ໄວແລະອະທິຖານ

ການຖືສິນອົດເຂົ້າແລະການອະທິຖານແມ່ນຫຍັງ?

ການຖືສິນອົດເຂົ້າໂດຍຄໍານິຍາມແມ່ນການຂາດອາຫານ; ແຕ່ໃນ ຄຳ ພີໄບເບິນ, ມັນຍັງຊອກຫາອາຫານທີ່ ເໜືອກ ວ່າ. ດັ່ງທີ່ພະເຍຊູກ່າວ ຈາກນັ້ນພະເຍຊູອະທິບາຍ : - ອາຫານຂອງຂ້ອຍປະກອບດ້ວຍການເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ໄດ້ສົ່ງຂ້ອຍມາ, ແລະໃນການເຮັດວຽກຂອງລາວໃຫ້ສໍາເລັດ (ໂຢຮັນ 4:34 NLT). ສະນັ້ນການຖືສິນອົດເຂົ້າຄືຢຸດເຊົາກິນອາຫານ ທຳ ມະຊາດ, ກິນອາຫານspiritual່າຍວິນຍານ. ສິ່ງທີ່ສາມາດແປເປັນ ອາຫານ ພຣະເຢຊູເອງ, ພຣະອົງເອງກ່າວວ່າ: ເຮົາເປັນເຂົ້າຈີ່ທີ່ແທ້ຈິງທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນ. ໃຜກໍຕາມທີ່ກິນເຂົ້າຈີ່ນີ້ຈະບໍ່ຕາຍ - ຄືກັບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງວ່າຈະໄດ້ກິນມານາ - ແຕ່ຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. (ໂຢຮັນ 6:58 NLT)

ຄໍາຖາມຈະເປັນແນວໃດທ່ານອາຫານ ຂອງພຣະເຢຊູ? ການກິນອາຫານຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງລາວ, ດ້ວຍຄໍາເວົ້າຂອງລາວ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຂອງລາວສໍາລັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ເຫັນໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ, ແທນທີ່ຈະກິນ 30 ຫຼື 40 ນາທີເພື່ອກິນ, ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ (ໃນລະຫວ່າງ 21 ມື້ນີ້), ເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາອະທິຖານ, ອ່ານຄໍາພີ, ນະມັດສະການ, ຄຶດຕຶກຕອງໃນພຣະຄໍາພີ, ແລະອື່ນ.

ໄດ້ ໄວ ມັນເປັນການປະຕິບັດທາງວິນຍານຢ່າງ ໜຶ່ງ ທີ່ພະເຍຊູສອນສາວົກຂອງພະອົງໃນ ຄຳ ເທດເທິງພູເຂົາ (ມັດທາຍບົດທີ 5, 6 ແລະ 7). ໃນການຖືສິນອົດເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບພະເຈົ້າແລະຄວາມຮັກຂອງພະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກພະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບຈຸດປະສົງຂອງພະອົງສໍາລັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ.

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຖືສິນອົດອາຫານ?

ການຖືສິນອົດເຂົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍເອົາພະເຈົ້າມາເປັນອັນດັບທໍາອິດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. (ມັດທາຍ 6:33 NLT) ມັນເປັນວິທີທີ່ຈະທໍາລາຍດ້ວຍການເອື່ອຍອີງໃສ່ສິ່ງອື່ນ that ທີ່ອາດເປັນອັນດັບສອງ.

ການຖືສິນອົດເຂົ້າເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງພະເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະຄຣິດຈະສະຖິດຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈລາວ. ເຂົາເຈົ້າຈະຢັ່ງຮາກເລິກຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພະເຈົ້າ, ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂັ້ມແຂງ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈ, ເbeາະສົມກັບປະຊາຊົນຂອງພະເຈົ້າທັງ,ົດ, ກວ້າງ, ດົນປານໃດ, ສູງປານໃດແລະຮັກລາວພຽງໃດ.

ມັນເປັນຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຂ້ອຍທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍິ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະເຂົ້າໃຈມັນທັງົດ. ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະມີຊີວິດທີ່ສົມບູນແລະມີພະລັງທີ່ມາຈາກພະເຈົ້າ. (ເອເຟໂຊ 3: 16-19 NLT) ອໍານາດ, ຄວາມຮັກແລະການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າປ່ຽນແປງຂ້ອຍ, ການຖືສິນອົດເຂົ້າແມ່ນການໃຫ້ໂອກາດສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.

ການຖືສິນອົດເຂົ້າຊ່ວຍຂ້ອຍຊອກຫາຄວາມພໍໃຈຂອງຂ້ອຍໃນພຣະເຈົ້າໂອ້ພະເຈົ້າເຈົ້າເປັນພະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍ; ຂ້ອຍຊອກຫາເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້ອຍ. ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍກະຫາຍສໍາລັບເຈົ້າ; ຮ່າງກາຍທັງmyົດຂອງຂ້ອຍປາຖະ ໜາ ໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ຫ່ຽວແຫ້ງແລະwhereົດໄປບ່ອນທີ່ບໍ່ມີນໍ້າ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເຈົ້າໃນພະວິຫານຂອງເຈົ້າແລະຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ ອຳ ນາດແລະລັດສະີພາບຂອງເຈົ້າ. ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດຂອງເຈົ້າແມ່ນດີກ່ວາຊີວິດຂອງມັນເອງ, ຂ້ອຍສັນລະເສີນເຈົ້າຫຼາຍປານໃດ! (ເພງສັນລະເສີນ 63: 1-3 NLT); ພະເຍຊູຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າ: 'ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ເຈົ້າວ່າບໍ່ແມ່ນໂມເຊເປັນຜູ້ເອົາເຂົ້າຈີ່ມາຈາກສະຫວັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ, ແມ່ນພໍ່ຂອງຂ້ອຍ.' ແລະບັດນີ້ລາວສະ ເໜີ ເຂົ້າຈີ່ທີ່ແທ້ຈິງຈາກສະຫວັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, 33 ເພາະວ່າເຂົ້າຈີ່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນແລະໃຫ້ຊີວິດແກ່ໂລກ. 'ນາຍ,' ເຂົາເຈົ້າບອກລາວວ່າ, 'ເອົາເຂົ້າຈີ່ນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາທຸກ every ມື້.' ພະເຍຊູຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າ“ ເຮົາເປັນເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດ.” ໃຜກໍຕາມທີ່ມາຫາຂ້ອຍຈະບໍ່ຫິວອີກ; ໃຜກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຫິວ. (ໂຢຮັນ 6: 32-35 NLT). ຮູບພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມຮັກສໍາລັບແຟນຂອງຂ້ອຍ

  • ການອະທິຖານຕອນເຊົ້າ - ເລີ່ມຕົ້ນມື້ຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າ
  • ທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຖາມດ້ວຍການອະທິຖານ, ເຊື່ອ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
  • DITIZIDOL FORTE - ມັນໃຊ້ ສຳ ລັບຫຍັງ, ປະລິມານ, ການ ນຳ ໃຊ້ແລະ ...
  • ຄີມ Gelmicin - ມັນໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ, ປະລິມານ, ການ ນຳ ໃຊ້ແລະ ...
  • Ultra -Doceplex B - ມັນແມ່ນຫຍັງເພື່ອ, ປະລິມານ, ການ ນຳ ໃຊ້ແລະ ...